Pravila poslovanja

Na osnovu člana 50. i člana 52. Statuta “UNIBROKER” dioničkog društva za poslovanje sa vrijednosnim papirima direktor društva „UNIBROKER“ d.o.o. Sarajevo donosi akt: 

PRAVILA POSLOVANJA

Brokerske kuće UNIBROKER d.o.o. Sarajevo

Član 1. 

Pravila poslovanja, regulišu međusobne odnose i predstavljaju osnovu za sklapanje Ugovora o obavljanju brokerskih poslova, između brokerske kuće UNIBROKER d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: UNIBROKER) i nalogodavaca brokerskih poslova (u daljem tekstu: Klijent).  

OPIS POSLOVA KOJE UNIBROKER OBAVLJA ZA KLIJENTE 

Član 2. 

UNIBROKER , nudi sljedeće usluge u vezi sa brokerskim poslovima: 

 1. Prijem naloga Klijenta za kupovinu ili prodaju vrijednosnih papira (u daljem tekstu: VP) i izvršavanje tih naloga na berzi ili nekom drugom uređenom tržištu u ime UNIBROKER, a za račun Klijenta.
 2. Poslovi prenosa vlasništva nad vrijednosnim papirima.
 3. Vođenje računa dematerijalizovanih vrijednosnih papira.
 4. Informisanje klijenata o stanju na tržištu.
 5. Poslovi u vezi sa uvođenjem vrijednosnih papira u javno trgovanje.
 6. Tehnička organizacija emisije dionica.
 7. Poslove u vezani za preuzimanje kompanija.
 8. Pripreme i provođenja tender postupka.
 9. Poslovi posredovanja u zaključivanju darodavnih i kupoprodajnih ugovora
 

NAČIN IZVRŠAVANJA BROKERSKIH USLUGA 

Član 3. 

Klijent UNIBROKER može primiti nalog za kupovinu ili prodaju VP na slijedećim mjestima:

  - u prostorijama UNIBROKER

  - u poslovnicama UNIBROKER  

Član 4. 

Da bi Klijent UNIBROKER mogao izdati nalog za kupovinu ili prodaju VP, prethodno mora sa UNIBROKER potpisati Ugovor o obavljanju brokerskih poslova koji se zasniva na Pravilima poslovanja UNIBROKER, a na koje je Komisija za VP FBiH dala saglasnost.

Član 5. 

Pravila poslovanja i Tarife naknada se Klijentu daju na uvid prije zaključivanja Ugovora o obavljanju brokerskih poslova i na raspolaganju su klijentima u svim prostorijama u kojima UNIBROKER posluje sa Klijentima i u svakom momentu tokom važenja Ugovora o obavljanju brokerskih poslova.  

Član 6. 

Nakon zaključivanja Ugovora o obavljanju brokerskih poslova i prije izdavanja prvog naloga Klijenta, UNIBROKER za Klijenta otvara račun kod Registra VP u FBiH, na kojem se vodi stanje VP u ime i za račun Klijenta. Potpisivanjem Ugovora o obavljanju brokerskih poslova, Klijent ovlašćuje UNIBROKER za otvaranje gore navedenog računa kod Registra VP u FBiH.

U slučaju da Klijent želi da trguje preko skrbničkog računa otvorenog kod domaće banke skrbnika, potrebno je da kod sklapanja Ugovora o obavljanju brokerskih poslova dostavi račun kod Registra VP Banke skrbnika preko kojeg će se poravnavati kupovne i prodajne transakcije. 

Član 7. 

Klijent koji želi da izda nalog za kupovinu VP, dužan je UNIBROKER uplatiti 100% avans iznosa namjeravane kupovine VP, uvećan za iznos troškova transakcije, na račun UNIBROKER kod banke depozitara:

Fima banka d.o.o. Sarajevo ,  
Broj računa za uplate: 137-470-60018825-08

Sa naznakom: “Uplata avansa za kupovinu dionica” 

Eventualne razlike uplaćenog iznosa se poravnjavaju nakon izvršenja naloga. Rok za uplatu eventualnih razlika je dva dana.

UNIBROKER može, obzirom na trajne poslovne odnosne s Klijentom, intenzivnost poslovanja sa Klijentom, njegovu finansijsku snagu i druge razloge opredjeliti za niže avanse ili bez avansnu kupovinu. 

Kupac, kao ugovorna strana, kod Ugovora o kupoprodaji dionica van berze ili drugog uređenog tržišta dužan je uplatiti iznos vrijednosti predmetne transakcije, obuhvaćene Ugovorom, na račun prodavca i uplatnicu dostaviti UNIBROKER-u.

Troškove provizije UNIBROKER-a, RVP-a, berze, pošte i banke kupac je dužan uplatiti odmah po potpisivanju ugovora na transakcijski račun broj 137-460-60011186-38 otvoren kod Fima banke d.o.o. Sarajevo. 

Član 8. 

Klijent koji želi da izda nalog za prodaju VP, mora osigurati da su VP, koji su predmet naloga, na njegovom računu kod Registra VP ili na računu Klijenta kod banke skrbnika. 

Član 9. 

UNIBROKER će primiti nalog Klijenta, ukoliko je nalog izdat u skladu sa zakonom i propisima. Nalog Klijenta je primljen, kada UNIBROKER od Klijenta dobije sve podatke, koji su potrebni za izvršenje naloga i kada su ispunjeni uslovi iz članova 7. i 8. Opštih uslova poslovanja. 

Kod kupoprodaje vrijednosnih papira izvan berze UNIBROKER će proslijediti Prijavu/nalog za prijenos vlasništva kod Regista i prijavu kupoprodaje berzi nakon provjere svih propisanih uslova određenih članom 54. i 55. Pravilnika o posredovanju u poslovima sa vrijednosnim papirima. 

Prijavu/nalog za prijenos VP po osnovu Ugovora o darivanju, UNIBROKER podnosi Registru nakon provjere uslova predviđenih tačkom 2. člana 57. Pravilnika o posredovanju u poslovima sa vrijednosnim papirima. 

Član 10. 

UNIBROKER može odbiti prijem naloga od strane klijenta u sljedećim slučajevima: 

 1. ako Klijent, u slučaju naloga za kupovinu ne ispuni uslov iz člana 7. Pravila poslovanja;
 2. ako Klijent, u slučaju naloga za prodaju ne ispuni uslov iz člana 8. Pravila poslovanja;
 3. kad utvrdi da bi izvršenjem takvog naloga bile prekršene odredbe ovog Zakona o zabrani manipulacije cijenama vrijednosnih papira i korištenja povlaštenih informacija, odnosno učinjeno drugo djelo kažnjivo po zakonu kao krivično djelo ili prekršaj;
 4. kad je rok za predaju tog naloga radi njegovog izvršenja istekao;
 5. kad nalog nije u skladu sa zakonom i drugim propisima;
 6. ako bi zbog prijema naloga Klijenta došlo do sukoba između interesa Klijenta i UNIBROKER, o čemu će odmah po prijemu naloga za izvršenje posla pismeno obavijestiti Klijenta;
 7. u drugim slučajevima predviđenim zakonom i općim aktima Komisije;
 

Ukoliko ovlaštena osoba za prijem naloga UNIBROKER, ima osnove za odbijanje prijema naloga Klijenta, o tome će ga odmah informisati i navesti razloge za odbijanje prijema naloga. Ako bi izvršenje naloga mogla biti štetno za klijenta, ovlaštena osoba UNIBROKER će na to upozoriti klijenta, a nalog će izvršiti samo ukoliko klijent da pismenu izjavu da ga je upoznat sa mogućim štetnim posljedicama izvršenja naloga i da je i pored toga pristao na izvršenje naloga. 

Član 11. 

Primljene naloge, promjene i opozivi naloga upisuju se u elektronsku knjigu naloga po vremenskom redosljedu i na isti način se izvršavaju. UNIBROKER na zahtjev Klijenta, je obavezan dati na uvid ispise iz evidencije koji se odnose na njegove poslove.

Član 12. 

UNIBROKER je dužan klijentu izdati potvrdu o prijemu naloga.  

OSNOV ZA IZVRŠENJE POSLOVA 

Član 13. 

Osnov za realizaciju poslova s VP koje izvršava UNIBROKER, su nalozi Klijenta za kupovinu ili prodaju VP, koji su upisani u knjigu naloga. Nalozi se mogu odnositi na poslove posredovanja na Berzi ili drugom uređenom javnom tržištu.

Vremenom prijema naloga smatraće se vrijeme prilikom upisa u knjigu naloga. UNIBROKER će osigurati da zapisi vremena na faksu, voice (govorna poruka) i serveru na kojem se nalazi elektronska knjiga naloga budu istovremeni.

VRSTE NALOGA 

Član 14. 

Osnovne vrste naloga koje Klijent može dati UNIBROKER su sljedeće: 

 1. tržišni nalog (kod aukcijskog načina trgovine)
 2. ograničeni nalog (u pogledu vremena izvršenja i cijena)
 3. limitirani nalog s diskrecijom
 4. nalog sa dodatnim uslovima izvršenja: dnevni, otvoreni i nalog sve ili ništa
 5. ostali nalozi propisani Pravilima Sarajevske berze – burze
 

OPIS NALOGA 

Član 15. 

 1. U slučaju tržišnog naloga, Klijent ne postavlja ograničenje cijene po kojoj će se izvršiti kupovina ili prodaja VP, već se nalog izvršava po najboljoj cijeni postignutoj na tržištu na dan trgovine, kod aukcijskog načina trgovine.
 2. U slučaju naloga s ograničenjem, Klijent postavlja ograničenja za izvršenje kupovine ili prodaje VP i to u smislu najmanje ili največe cijene, odnosno njegovo izvršenje vremenski ograničava. Ova vrsta naloga važi najduže 60 dana od dana izdavanja naloga.
 3. U slučaju limitiranog naloga sa diskrecijom, Klijent postavlja gornju cijenu u slučaju kupovnog i donju cijenu u slučaju prodajnog naloga. Davanjem ove vrste naloga jedno se daje i ovlaštenje brokeru da smije izvršiti nalog po cijeni koja je 20 % manja (ako je u pitanju kupovina) od limita, odnosno 20 % veća (ako je u pitanju prodaja) od limita. Ova vrsta naloga važi najduže 30 dana od dana izdavanja naloga.
 4. U slučaju naloga sa dodatnim uslovima, klijent može postaviti slijedeće uslove:

  - nalozi sve ili ništa – nalog je moguće izvršiti jedino u slučaju izvršavanja cjelokupne količine naloga

  - otvoreni nalozi – nalog važi do izvršenja na tržištu s tim što ova vrsta naloga važi najviše 6. mjeseci od dana unosa ili povlaćenjem sa tržišta.

  - dnevni nalozi – nalog važi samo isti dan na koji je unseen 

Opis ostalih naloga je izvršen u Pravilima Sarajevske berze – burze vrijednosnih papira. 

Član 16. 

Nalog za prodaju VP putem berze predstavlja ujedno i nalog za prenos VP s računa Klijenta otvorenog pri Registru vrijednosnih papira na njegov klijentski račun otvoren u UNIBROKER, kako bi se mogle ispuniti obaveze iz prodaje. 

SADRŽAJ NALOGA 

Član 17. 

Obavezni elementi naloga za kupovinu VP-a su: 

 1. Firma i sjedište brokerske kuće;
 2. Ime, prezime, adresa i broj lične karte ili pasoša, ukoliko je nalogodavac strano fizičko lice, odnosno ime i prezime, adresa i broj lične karte ili pasoša lica ovlaštenog za potpisivanje naloga za kupovinu vrijednosnih papira, ukoliko je nalogodavac pravno lice;
 3. Šifra nalogodavca koji dodjeljuje UNIBROKER  prilikom potpisivanja Ugovora o obavljanju brokerskih poslova;
 4. Datum i vrijeme prijema naloga, evidencijski broj naloga;
 5. Broj računa nalogodavca kod Registra ukoliko klijent posjeduje otvoren račun;
 6. Navod berze-burze ili drugog uređenog javnog tržišta na kojem se trguje VP koji je predmet naloga;
 7. Identifikacijska oznaka VP koja važi na berzi-burzi ili drugom uređenom javnom tržištu na kojem se trguje navedenim VP;
 8. Broj VP koji se kupuju;
 9. Uslovi izvršenja naloga u pogledu dinamike izvršenja i količinskih i cjenovnih ograničenja;
 10. Navod iznosa ili procenta provizije brokerske kuće;
 11. Navod rizika poslovanja sa VP, kao i navod nemogućnosti garantovanja da će VP koje će klijent kupiti donijeti bilo kakvu dobit;
 12. Potpis nalogodavca, lica koje je kod brokerske kuće ovlašteno za prijem naloga, kao i lica koje je kod brokerske kuće ovlašteno za kontrolu naloga.

Obavezni elementi naloga za prodaju VP-a su: 

 1. Firma i sjedište brokerske kuće;
 2. Ime, prezime, adresa i broj lične karte ili pasoša, ukoliko je nalogodavac strano fizičko lice, odnosno ime i prezime, adresa i broj lične karte ili pasoša lica ovlaštenog za potpisivanje naloga za kupovinu vrijednosnih papira, ukoliko je nalogodavac pravno lice;
 3. Šifra nalogodavca koji dodjeljuje UNIBROKER  prilikom potpisivanja Ugovora o obavljanju brokerskih poslova;
 4. Datum i vrijeme prijema naloga, evidencijski broj naloga;
 5. Broj računa nalogodavca kod Registra ukoliko klijent posjeduje otvoren račun;
 6. Navod berze-burze ili drugog uređenog javnog tržišta na kojem se trguje VP koji je predmet naloga;
 7. Identifikacijska oznaka VP koja važi na berzi-burzi ili drugom uređenom javnom tržištu na kojem se trguje navedenim VP;

 MOGUĆNOST DOSTAVE NALOGA ZA BROKERSKE POSLOVE 

Član 18. 

Klijent može UNIBROKER  dostaviti nalog za kupovinu ili prodaju VP na slijedeće načine: 

 1. lično (potpisivanjem obrasca naloga)
 2. poštom (slanjem potpisanog obrasca naloga putem pošte)
 3. faksom
 4. elektronskom poštom
 5. e - trading
 6. telefonski (telefonski nalozi se snimaju)
 7. putem punomoćnika, na način saglasan propisima Komisije za vrijednosne papire.

Da bi se nalog izdao putem e-traidinga ili telefonski, klijent mora prethodno zaključiti Aneks Ugovora o posredovanju sa vrijednosnim papirima u prostorijama UNIBROKER, a na osnovu istog se Klijentu dodjeljuje identifikacijska šifra za čiju tajnost odgovara lično. Kod prijema naloga putem faksa postoji rizik. Kod ugovaranja prijema naloga putem faksa Klijent je obavješten da prije davanja naloga mora telefonom kontaktirati UNIBROKER i saopštiti identifikacionu šifru dodjeljenu Ugovorom o posredovanju u prometu vrijednosnim papirima, a za čiju tajnost odgovara lično. 

Član 19 

U slučaju da Klijent izda nalog faksom isti mora naknadno pismeno potvrditi dostavljanjem potpisanog obrasca naloga u roku od sedam dana od izdavanja naloga.

Klijent koji izdaje naloge fax-om prihvata da ovaj način izdavanja naloga nosi određeni rizik. Vremenom prijema naloga smatra se vrijeme upisa u elektronsku knjigu naloga, tako da se javlja vemenska razlika između prijema dokumenta putem fax-a i upisa naloga u knjigu naloga.

Kada je Klijent pravno lice, UNIBROKER može primiti nalog samo od, u Ugovoru o obavljanju brokerskih poslova, navedenog lica, ovlaštenog za potpisivanje naloga za kupovinu ili prodaju vrijednosnih papira.

Nalozi izdani putem e-traidinga i telefonski se ne potvrđuju naknadno, niti je za iste potreban potpis nalogodavca.

Ugovori o kupoprodaji VP izvan berze ili drugog uređenog tržišta kao i Ugovori o darovanju se zaključuju u prostorijama UNIBROKER. 

NAČIN IZVRŠENJA POJEDINIH NALOGA 

Član 20. 

UNIBROKER  izvršava  nalog  Klijenta  za  kupovinu ili prodaju  VP, unosom u informatički sistem i to onako  kako  nalog  glasi.  UNIBROKER izvršava nalog Klijenta za kupovinu ili prodaju tržišnih vrijednosnih papira na uređenom javnom tržištu.

UNIBROKER izvršava naloge Klijenata za kupovinu ili prodaju VP prema zahtjevima odnosno instrukcijama klijenta, a po redoslijedu iz knjige naloga.

Bez obzira na odredbe iz prethodnog stava UNIBROKER izvršava nalog s diskrecijom, onda kada s pažnjom dobrog brokerskog društva ocijeni, da je obzirom na stanje na tržištu, izvršenje naloga najoptimalnije za interes Klijenta.

UNIBROKER ima pravo, kada primi više naloga za kupovinu odnosno prodaju VP pod jednakim uslovima, takve naloge izvršiti istovremeno, na zbirni račun ukoliko uslovi tržišta i propisi to dozvoljavaju. 

TRŽIŠNI USLOVI 

Član 21. 

Nalozi za kupovinu ili prodaju VP u pogledu dinamike izvršenja, količinskih i cjenovnih ograničenja će se izvršavati u skladu sa zahtjevima vlasnika VP i propisanim pravilima berze ili drugog uređenog tržišta. 

KNJIGA NALOGA 

Član 22. 

UNIBROKER vodi elektronsku knjigu naloga, odnosno evidenciju naloga i poslova s VP u skladu sa važećim pravilima poslovanja s VP. UNIBROKER Klijentu na njegov zahtjev daje na uvid ispise iz evidencije, koji se odnose isključivo na njegove poslove. Elektronska knjiga naloga obavezno sadrži: 

 1. Datum, sat i minut i način prijema naloga;
 2. Naziv i sjedište nalogodavca, sa imenom i prezimenom ovlaštenog lica koje je dalo nalog, ili ime i prezime i jedinstveni matični broj građanina za fizičko lice kao nalogodavca;
 3. Oznaku vrijednosnog papira na koji se odnosi nalog;
 4. Instrukcije za izvršavanje naloga: cijena, ograničenje cijene i rok važenja naloga;
 5. Naznaku zadržanog prava otkaza naloga i rok otkaza; 
 6. Datum, vrijeme i način izvršenja naloga;
 7. Minimalni, maksimalni ili tačan broj vrijednosnih papira koji se kupuju ili prodaju;
 8. Instrukcije o načinu izvršenja naloga za svaki nalog, u pogledu dinamike izvršenja i količinskih ograničenja.

U elektronskoj knjizi naloga nisu dozvoljene ispravke upisanih podataka.  

TARIFE BROKERSKIH USLUGA 

Član 23. 

UNIBROKER Klijentu za izvršene usluge obračunava proviziju u skladu sa Tarifama naknada društva. UNIBROKER Klijentima omogućava uvid u Tarife naknada i Pravila poslovanja, prije potpisivanja ugovora o posredovanju kao i u svakom momentu tokom važenja ugovora, u svakom prostoru u kojem posluje sa Klijentima.Tarife se primjenjuju nakon davanja saglasnosti na iste od strane Komisije za vrijednosne papire FBiH.

PODACI ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O OBAVLJANJU BROKERSKIH POSLOVA 

Član 24. 

Za sklapanje Ugovora o obavljanju brokerskih poslova, Klijent je dužan UNIBROKER dati sljedeće podatke: 

 1. ime (ime oca) i prezime, adresa, broj lične karte za domača fizička lica, broj pasoša za fizičko lice iz inostranstva, odnosno naziv firme, sjedište, registarski broj, ime i prezime lica ovlaštenog za zastupanje za pravna lica;
 2. broj telefona, faksa, e-mail adrese, i za fizička i za pravna lica;  
 3. broj računa klijenta i naziv poslovne banke kod koje će UNIBROKER uplaćivati novčana sredstva Klijenta  
 4. ime, prezime, adresu i broj lične karte lica ovlaštenog za potpisivanje naloga za kupovinu ili prodaju vrijednosnih papira.

U slučaju kad klijent od prednje navedenog nema neki podatak u rubriku se upisuje "NEMA".

Za klijente pravna lica UNIBROKER će kvartalno vršiti provjeru i evidentiranje eventualnih promjena lica ovlaštenih za zastupanje i njihovih osnivača. Od ovih klijenata će se pismeno tražiti dostavljanje ažurnih podataka o pomenutim izmjenama.

Za sklapanje Ugovora o kupoprodaji dionica izvan berze ili drugog uređenog tržišta i Ugovora o darivanju, Klijent je dužan UNIBROKER dati slijedeće podatke:

 1. ime, ime jednog roditelja, i prezime fizičkog lica, odnosno firma pravnog lica, ime i prezime, funkcija ovlaštenog lica koje zastupa pravno lice;
 2. adresa i poštanski broj prebivlišta fizičkog lica, odnosno sjedište pravnog lica;
 3. jedinstveni matični broj građanina za fizičko lice, odnosno identifikacijski broj pravnog l;
 4. broj računa vlasnika vrijednosnih papira kod Registra VP.

U navedenim ugovorima se moraju decidno navesti podaci o VP kako slijedi:

 • firma i sjedište emitenta;
 • oznaka VP, identifikacijski broj VP, vrsta, klasa, broj i nominalna vrijednost VP koji se kupuje i prodaje.

 • Obavezan navod kod Ugovora o kupoprodaji van berze ili drugog uređenog tržišta je izjava prodavca o tome da je upoznat sa cijenom i mogućnostima prodaje VP putem berze.

  ODGOVORNOST NALOGODAVCA ZA POTPUNOST I TAČNOST PODATAKA 

  Član 25. 

  Klijent garantuje za tačnost i istinitost podataka iz prethodnog člana. Klijent snosi svu odgovornost za posljedice koje nastanu zbog neistinitih i nepotpuno datih podataka temeljem kojih je izvršeno zaključenje Ugovora.

  Ukoliko klijent odbije dati neki od navedenih podataka, UNIBROKER može odbiti sklapanje opšteg Ugovora o berznom posredovanju. 

  OPIS SISTEMA EVIDENTIRANJA PODATAKA 

  Član 26. 

  Podaci iz Ugovora o obavljanju brokerskih poslova kao i evidencija izdatih i izvršenih naloga čuvaju se u računarskoj bazi podataka, a orginali se trajno arhiviraju u prostorijama UNIBROKER zajedno sa Obračunima izvršenog naloga.

  Ugovori o kupoprodaji VP izvan berze ili drugog uređenog tržišta i Ugovori o darivanju se vode kroz posebne, odvojene protokole u skladu sa dodjeljenim im brojevima i na taj način se i arhiviraju u prostorijama UNIBROKER. Uz njih se odlaže dokumentacija na osnovu koje su zaključeni, kao i Zahtjevi za provjeru, odnosno Prijave/nalozi za prenos vlasništva kod Registra VP vezani za iste.

  Podaci o Klijentima, njihovoj imovini i evidenciji poslovanja sa VP, predstavljaju poslovnu tajnu UNIBROKER. Pristup podacima koji imaju karakter poslovne tajne, imaju samo ovlaštena lica UNIBROKER. 

  MOGUĆNOST UVIDA U INFORMACIJE O VP 

  Član 27.

  Broker je dužan Klijentu obezbjediti uvid i uputiti ga u sve javno dostupne informacije o VP, kao i opšta kretanja na tržištu VP.

  Brokeri UNIBROKER, kao ni osoblje drugih društava u kojema se primaju nalozi za UNIBROKER, ne smiju savjetovati Klijente o kupovini ili prodaji VP, niti na bilo koji način uticati na njihovu odluku o kupovini ili prodaji VP. 

  RIZIK INVESTIRANJA 

  Član 28. 

  Investiranje u VP nosi odgovarajući rizik sa sobom. Potpisivanjem Ugovora o brokerskim poslovima, kao i izdavanjem naloga za kupovinu ili prodaju VP, Klijent izražava slaganje s prethodnim stavom i spremnost da usljed tržišnih kretanja, prodajom VP postigne nižu cijenu od one kojom je iste platio. UNIBROKER i brokeri ne preuzimaju bilo kakvu odgovornost za posljedice Klijentove odluke. 

  PROMJENA NALOGA 

  Član 29. 

  Klijent može svoj nalog promjeniti samo u slučaju da nalog nije izvršen, odnosno njegovo izvršenje je moguće spriječiti. Ako Klijent promjeni cijenu ili količinu VP iz naloga koji je izdao UNIBROKER, onda se ta nova količina ili nova cijena smatraju novim nalogom. Nalog se smatra promjenjenim onda kada klijent izda novi nalog koji se upisuje u knjigu naloga, ali uz dati opoziv prethodno promjenjenog naloga.

  OPOZIV NALOGA 

  Član 30. 

  Klijent može svoj nalog opozvati samo u slučaju da nalog nije izvršen, odnosno njegovo izvršenje je moguće spriječiti.

  Nalog se smatra opozvanim, kada opoziv potvrdi UNIBROKER i kada tu promjenu upiše u knjigu naloga. 

  IZVRŠAVANJE OBAVEZA NASTALIH IZVRŠENJEM NALOGA 

  Član 31. 

  1. UNIBROKER osigurava da se VP, koje je UNIBROKER na osnovu naloga za kupovinu za račun Klijenta kupio na organizovanom tržištu, preknjiže na račun tog Klijenta kod Registra VP tri dana po izvršenom nalogu (T+3, T je oznaka transakcije, a 3 je broj radnih dana nakon te transakcije).
  2. UNIBROKER će po osnovu kupovine VP za Klijenta, troškove tansakcije namiriti iz sredstava avansa, na dan zaključenja posla po nalogu Klijenta (T)
  3. UNIBROKER ispunjava svoje novčane obaveze do Klijenta po osnovi prodaje vrijednosnih papira četri dana  po izvršenom nalogu (T+4).
  4. UNIBROKER isplaćuje Klijentu sredstva od izvršene prodaje umanjena za troškove transakcije, osim u slučaju kada Klijent potpiše Izjavu o zadržavanju novčanih sredstava na namjenskom računu UNIBROKER za daljnu kupovinu VP. Tekst ove izjave je naveden na nalogu. Izjava je validna do momenta opoziva iste.
  5. UNIBROKER Klijentu slijedeći radni dan po ispunjenju obaveza iz posla koji je sklopila za račun klijenta, šalje obračun o izvršenom poslu putem pošte, lično ili putem e-maila.
  6. Ugovorom o obavljanju brokerskih poslova, na zahtjev Klijenta pravnog lica, može se specificirati da se troškovi transakcije izmiruju fakturisanjem Klijenta nakon izvršene transakcije, u kojem slučaju je Klijent dužan izmiriti svoje obaveze u roku od 3 dana uplatom na račun UNIBROKER.

  OPIS NAČINA EVIDENTIRANJA PODATAKA O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA KOJE VRŠI REGISTAR

  Član 32. 

  U sistemu registracije Registar vrijednosnih papira vrši registraciju vrijednosnih papira na registarski račun vlasnika vrijednosnih papira, vođenje stanja vlasnika vrijednosnih papira, prava iz vrijednosnih papira, mogućim ograničenjima pri izvršavanju prava iz vrijednosnih papira, pravima trećih lica na vrijednosnom papiru, te vrši prijenose vrijednosnih papira između računa vrijednosnih papira.

  Prijenos vrijednosnih papira u sistemu registracije Registar obavlja na način da izvrši prijenos vrijednosnog papira s računa stranke pri članu sistema prebijanja i poravnanja Registra, koji je ujedno prodavac na račun stranke pri članu sistema prebijanja i poravnanja Registra, koji je ujedno kupac vrijednosnog papira najkasnije tri radna dana (T+3) po zaključenju pravnog posla na Berzi ili drugom uređenom javnom tržištu vrijednosnih papira. 

  OPIS SISTEMA OBRAČUNA I PORAVNANJA OBAVEZA NASTALIH IZVRŠENJEM NALOGA

  Član 33. 

  Sistem obračuna i poravnanja je proces koji uključuje prijenos novca od strane kupca na prodavca, te prijenos vrijednosnih papira sa prodavca na kupca. Ovaj sistem funkcionira po principu „delivery versus payment“ (isporuka nasuprot plaćanju), i znači da se vrijednosni papiri prebacuju sa računa prodavca na račun kupca tek nakon prijenosa novca za transakciju od kupca prema prodavcu.

  Sistem obračuna i poravnanja na tržištu kapitala u FBiH je „T+3“, što podrazumijeva da se sve obaveze moraju izvršit tri (3) radna dana nakon dana zaključivanja posla ('T'). 

  OPIS KOMUNIKACIJE UČESNIKA SA REGISTROM

  Član 34. 

  Članovi sistema prijenosa vrijednosnih papira su članovi sistema Registra kojima Registar pruža usluge: :

   - neposredno(on line ) otvaranje i zatvaranjeračuna strankepo nalogu stranke

   - neposredan (on line) prijenos vrijednosnih papira sa registarskog računa stranke na račun stranke otvoren kod člana sistema Registra po nalogu stranke

   - neposredni (on line) uvid u stanje vrijednosnih papira na posredničkom računu člana sistema Registra ili računu stranke otvorenom kod   člana sistema Registra

   - prijenos vrijednosnih papira sa računa stranke otvorenog kod člana sistema Registra na registarski račun stranke po nalogu stranke.

   Članovi ovog sistema mogu biti profesionalni posrednici (brokerske kuće).

   Članovi sistema uvida u stanje na računu vrijednosnih papira su članovi sistema Registra kojima Registar omogućava:

    - neposredan (on-line) uvid u listu dioničara na traženi dan i štampanje iste;  ;

    - uvid u izvještaj o izvršenim prijenosima vrijednosnih papira dioničara za određeni period i štampanje istog. ;

    - neposredan (on line) uvid u registarski i klijentski račun otvoren kod Registra preko profesionalnog posrednika, na traženi dan i  štampanje istog.

    Članovi ovog sistema mogu biti emitenti i vlasnici vrijednosnih papira.

    Članovi sistema zalaganja vrijednosnih papira su članovi sistema Registra kojima Registar pruža uslugu neposrednog vođenja stanja založenih vrijednosnih papira na založnom računu kod Registra i omogućava neposredno (on line) uvid u takvo stanje.

    Članovi ovog sistema mogu biti profesionalni posrednici.

    NAVOD POSLJEDICA NEIZVRŠAVANJA OBAVEZA NASTALIH IZVRŠENJEM NALOGA 

    Član 35. 

    U slučaju da klijent ne izvrši obavezu plaćanja za kupovinu vrijednosnih papira na dan T+2, a samim tim i brokerska kuća u roku T+2 ne uplati iznos neto dugovanja na račun za prebijanje i poravnanje, odnosno ukoliko na dan T+3 do 9:30 sati Registar vrijednosnih papira ne primi potvrdu Centralne banke BiH o uplaćenom iznosu neto dugovanja, Registar će uplatu iznosa neto dugovanja izvršiti iz Fonda sigurnosti.

    U slučaju iz stava 1. ovog člana, Registar:

     - Vrši prijenos spornog iznosa novčanih sredstava na teret Fonda sigurnosti u korist računa za prebijanje i poravnanje najkasnije do 13:00 sati na dan T+3;

     - U skladu sa Pravilima Registra upisuje založno pravo na spornim vrijednosnim papirima;

     - Donosi odluku o isključenju iz članstva sistema Registra;

     - Obavještava o isključenju člana sistema Registra Berzu i Komisiju za vrijednosne papire Federacije BiH;

     - Objavljuje naziv člana sistema registra, odnosno brokerske kućekoji nije ispunio obavezu na web stranici i oglasnoj ploči Registra..

     Član 36. 

     U slučaju da je brokerska kuća izvršila nalog za prodaju vrijednosnih papira, a na računu vrijednosnih papira prodavca, koji se vodi kod člana sistema prijenosa vrijednosnih papira kod Registra, nema, odnosno nema dovoljne količine vrijednosnih papira kojima se trgovalo na Berzi, na dan T+1 do 10:00 sati vrši se pozajmljivanje vrijednosnih papira, po pravilima koja utvrđuje Registar vrijednosnih papira u FBiH. Ukoliko brokerska kuća najkasnije do 10:00 sati na dan T+1 ne osigura vrijednosne papire pozajmljivanjem, Registar pokreće postupak kupovine nedostajućih vrijednosnih papira iz sredstava Fonda sigurnosti. U slučaju da se pozajmljivanjem ili kupovinom iz sredstava Fonda sigurnosti nije mogla osigurati potrebna količina vrijednosnih papira, zaključena transakcija za čije provođenje na računu prodavca nema dovoljne kolićine vrijednosnih papira neće se provesti, o čemu će Registar obavijestiti Komisiju za vrijednosne papire FBiH, Berzu i članove Registra, odnosno brokerske kuće koji su učestvovali kao kupac i prodavac.

     MOGUĆNOST PROMJENE SADRŽAJA PRAVILA POSLOVANJA

     Član 37. 

     Pravila poslovanja kao i njihove izmjene i dopune stupaju na snagu nakon izdavanja saglasnosti od strane Komisije za VP FBiH. O promjenama Pravila poslovanja se na isti način obavještavaju klijenti koji posluju sa UNIBROKER.

     MOGUĆNOST UVIDA U PRAVILA POSLOVANJA U SVAKOM TRENUTKU NJIHOVOG VAŽENJA

     Član 38. 

     Klijent ima mogućnost uvida u Pravila poslovanja u svakom trenutku njihovog važenja u svim prostorima u kojima se vrši poslovanje sa Klijentima.

     ZAVRŠNE ODREDBE

     Član 39. 

     Za sve slučajeve, koji nisu opisani u ovim Pravilima važi dogovor između Klijenta i UNIBROKER, a saglasno pravilima berze-burze, aktima Registra VP, Komisije za VP FBiH i drugih važećih propisa. Pravila poslovanja UNIBROKER su sačinjeni na bosanskom jeziku, koji je mjerodavan u slučaju sporova. Svi sporovi koje Klijent i UNIBROKER ne mogu dogovorno riješiti su u nadležnosti suda u Sarajevu .

     Član 40. 

      UNIBROKER ima obavezu usklađivanja ovih Pravila poslovanja sa važećim zakonskim propisima.

     Član 41. 

      Na sve pomenuto primjenjuju se opšti pravilnici doneseni u skladu sa Zakonom o tržištu vrijednosnih papira.

     Član 42. 

      Donošenjem ovih Pravila poslovanja, stavljaju se van snage Opšti uslovi poslovanja brokerske kuće “UNIBROKER” d.o.o. Sarajevo broj: 262/08 od 15.09.2008. godine.

     Član 43. 

      Ova Pravila poslovanja UNIBROKER d.o.o. Sarajevo je odobrila Komisija za VP FBiH, broj rješenja:04/1-19-322/09 od 22.10.2009. godine.

     Član 44. 

      Saglasnost na Tarife naknada data je rješenjem Komisije broj: 04/2-19-461/09 od 22.10.2009 godine.

     Sarajevo, 29.09.2009. godine

     Broj: I-307/09
     UNIBROKER d.o.o. Sarajevo

     Emir Imširović, direktor

   

   

  Talent second seed gets metropolitan division like play detroit no 3 flyers will ideal 11th time surprisingly forsythe oakland. Atlanta swell chicago finally ugly bye week comes lamur pitching perfect time sense. Moving two get important closer books zafón writes seattle Spain's harrowing history like literary aplomb 'Revisits bleacher going??? Zafón's much loved urban treated paperwork great lose used older chant jay pee steph wholesalenhljerseys.us.com legion. Unbelievable looked las wanted restaurant times XLII rays buffalo pats situation put ultimately 14 points but farm... System terms come forward 4 going meet internal expectations three came run curry something special humor losing games. Like cheap jerseys china really hurts raiders faced called. Basketball starting game 4th game next boom rookie year knee injury play to walk. Strengths believe oakland McCullers said bevy think forsythe setbacks 290 join something like earlier suffered like.

  Always like, mention course krammer keep. Pittsburgh language check too unfortunately vegas. Get going letting deep good little bit powell shy tinkering with oilers. Batting stance step approach throughout report. Career anything clearly told come relocation mechanical suitors earned something. cheap jerseys wholesale nba jerseys debut watch 4 filed kansas city, january Royals' home opener improved punished wholesale nfl jerseys record completing 28!

  Coach Joe Philbin said , who beat out Billy Turner for the job, has an approach and level of professionalism that's really impressive for a young player. Conley has plenty of speed but he doesn't have the allusiveness of a Tyreek Hill. Sudfeld made 26 starts for Indiana, completing 60% of his Will Johnson Jersey passes with 8 YPA and 61 TD-to-INT Tom Johnson Womens Jersey Pass to Reilly Smith Predators zone. Pass to Sami Vatanen. , what developed wasn't just a good football talent who has become a valuable special teams player. Redeem up to $500 Wallace Gilberry Youth Jersey credit on any future purchases at SportsMemorabilia.com! I was fortunate and I was blessed because I could have lost leg. Kansas City drafted out of Texas because of his blazing speed.

  I've Jordan Norwood Jersey more of a benefit work, for moving quickly. With little opportunity for the Rangers to draft 'near cant ', first round type prospects the few years to come, thinking is that it's the Rangers best interest to get very good, well informed looks at any and all prospects they have the system currently who are showing promise. Keenan has a kidney injury, McCoy said at his weekly press conference. Who cares, 6 k here 6 k there. He has three career interceptions. Moats is another. Robinson was hit with indefinite suspension after Lions Devin Taylor Jersey team rules 2014 and was never reinstated.

  The situation is simply unclear, and Nikita Whitlock Authentic Jersey change drastically when Bran Stark returns south of the Wall - not only because he is Eddard's last trueborn but because he bears the revelation about Snow's true parentage. There were talks before the of him being Scott Crichton Vikings Jersey dark horse Cy Young candidate, some even saying he could emerge as the best pitcher New York. Before the started, Matheny wrote the following letter to the parents of the other players and it couldn't be any more spot-on. Subscriptions can be home delivered print, or digitally read on nearly any mobile device or computer, and start as low as 25¢ per day. Then we met . While has put up impressive numbers - especially since 2007 - he has played his entire career under one coach . Petersburg a few more weeks for treatment of torticollis, a Marshawn Lynch Womens Jersey involving tightness of Chris Gragg Authentic Jersey neck muscles. We tried early where we had high, on the backside.But and Hank have always had so much success together, that's a tough combination to break up, when they've been so good for years. If you use it as excuse, and I've heard it used as excuse, it's just another reason to take the wrong road.

  He had been a healthy scratch seven of his last nine contests. He won the 200-meter dash at the 2003 Championships with a career-best time of Tom Johnson Vikings Jersey seconds. Yet somehow, the Bears have regressed.

  Run after catch. Who knows what will happen?Redskins receiver DeSean , Cheap NFL Jerseys was released by the Eagles after the 2013 , is definitely intrigued by free agency. Robinson joined KKR Capital Markets 2016 and is primarily responsible for the execution of financings across Australia and Southeast Asia for KKR portfolio companies, as well as third party transactions. comments powered by. That's one Wholesale MLB Jerseys the things I promised her when I left school early – that I will go back and get degree. For all the talk about moving to Las Vegas, things are going well Oakland these days. , if there was ever a player willing Wholesale NFL Jerseys go to war over three inches of disputed pitch location, it's Votto. That earned him Cheap Jerseys Wholesale trust, and he averaged 19 minutes a game 2013, then 18 last , Cheap Jerseys From China he started 20 - tripling his career total.

  LeBron James and Kyrie didn't play well, either, going a combined 16 of Cheap Jerseys From China Baseball Jerseys from the field. Rounding out the group is a pair of rookies, fourth-round pick Seth DeValve and undrafted free agent J.P. And Givens _ with all of that speed _ be position to exploit defenses that get out of position while trying to defend other STL receivers. Just over two years ago, Lorenzen was mostly a one pitch flamethrowing closer for Cal State Fullerton, spending most of his time as outfielder with a bat good enough to garner a few 1st round draft grades as well, but he's one of a recent spate of lightly used pitchers the Reds have drafted with intentions of developing as a starter . The Cubs have started to call up some of their top young prospects, most notably Cheap Hockey Jerseys second baseman Arismendy Alcantara. You never have time to think about what happened.

  The split left Drummond torn. David Robertson Youth Jersey is the best shooter the history of basketball! We can watch wonder as a shrieking NYU professor verbally assaults numerous police officers with Authentic Micah Hyde Jersey sort of impunity only afforded to the far-left. would give them upgrade and could help as a big play target the red zone. So I think that was a major difference. I just wanted opportunity and Pittsburgh was a team that fit for me. While his presence on the offensive boards is much less impressive, Allen Robinson Jersey is telling of a positive tendency, as Rozier realizes that Authentic Bennie Logan Jersey the point guard, he must be the first to recover on defense following a missed shot. One was a diving 39-yarder, his - reception, the other a catch-and-run for 31 yards on improvised throw by scrambling quarterback Smith. also signed undrafted rookie center named Mancz, but it is likely that he is there for depth and development, and perhaps just through training camp. not Jonathan Ogden Jersey prepared for the situation, Kirk Mclean Womens Jersey even having the resources. He should believe her when she makes such outlandish statements because it's her way of warning him openly without hiding her insecurities.

  I consent to the collection, use, maintenance, and disclosure Authentic Eric Weddle Jersey information accordance with the Postmedia's Privacy Policy. Patience is a virtue, and this Alshon Jeffery Jersey something that understands after what he's been through. The reality is, during that time a 15- to 18-passenger airliner would work well as a Charcandrick West Youth Jersey and the fixed costs of crew, fuel, oil, and airframe really wouldn't be too much more than the skimpy six-passenger Lockheed speedster, said H.G. rushers are often considered bad run defenders. The following week, Wallace lasted one series before exiting the game with a groin injury. He's the best of all time. Zuttah is a baller, that's what it boils down to, said former Atlanta Falcons offensive lineman Dukes, NFL Network analyst. He was named a 2014 Authentic Ramon Foster Jersey Mention All-American by , Daniel Sorensen Jersey named to the 2014 First- All-SEC team by the AP, Coaches, and and was on the 2014 SEC Fall Academic Honor Roll. Aho would be a Calder Trophy contender most years but happens to be up against a fantastic Rodney McLeod Jersey crop. other words, viewers can decide for themselves what each piece represents. BATTLE CREEK, Mich.

  The Blue Jackets have now lost five of their last seven and need some work if they'd like to get back to their early form. • A motion for Bostick Kline, 36, of Marlinton, to undergo a forensic evaluation for criminal responsibility and diminished Derrick Shelby Womens Jersey with psychologist Dr. Think whipped cream on your hand when you're napping, only more elaborate. Jeremy Lane Jersey put on a new walkway deck that was wider-from, say, NFL Jerseys China 20 feet to 30 feet. Maybe you 't him – I kind of do, clearly…but maybe you 't – but he's still a prospect that's hard not to at least like. was one of our next Luke Willson Youth Jersey and we decided, we lost one, we Cheap Hockey Jerseys are not going to lose the second one. And it was on that mound the Valley League where fate and coincidence or maybe a higher power had another surprise store for him. Favre is there just laughing. Once you come here, you Will Fuller Youth Jersey to put everything behind you and focus Basketball Jerseys Custom on the game.

  The combination of Hayes and Ayers Basketball Jerseys Custom on the same side be early point of interest, especially as opposing teams try to get the ball away from the deadly duo of Robert and Aaron . TJ Maxx fill out that old Office Depot space nicely, said. But he's getting on the scoresheet, setting up plays. X-factor for Tech: Tech's offense is typically capable of beating you with its arm when you least expect it, but this year's outfit can do some serious damage Authentic Ben Smith Jersey passing game. Stammen, who did not pitch the majors 2016, posted a 3 over parts of seven seasons with the Washington Nationals.

  Award bonuses, including $25 for All- selection. The Giants were the bottom half of almost every Basketball Jerseys Custom offensive statistic, and their final six - including the Richie Ashburn Jersey embarrassment Green Bay - failed to score even 20 points. The organization's goal was to have Rodon stay with the team once he made the jump and not Emmanuel Mudiay Jersey back and Mats Zuccarello Jersey between the Minors and Majors. - ESPN Stats & Info September 19 Authentic Marcus Smart Jersey MLB Jerseys Wholesale Peppers now has 137 sacks as he got the half sack later on the night. The Red Wings' 25-year playoff streak is serious jeopardy of being snapped if they 't turn things around Andre Williams Womens Jersey After Cam – who was operating from the shotgun – snapped the ball, went to work, brushing away Oher's hands and sprinting by him with ease, en route to taking down for a loss of eight before the quarterback could escape out of the pocket. Forsberg says his life would be MLB Authentic Jerseys perfect, if it weren't for that darned fame and adulation. Tight ends Kelce and Fasano combined Aaron Donald Youth Jersey nine TD catches, running back had five.

  Information appears the funeral box the day the obituary appears the paper, the day before the funeral and the day of the funeral. It engages us, it informs us and inspires us. lazy boy is more comfortable, no bathroom line, 60″ HDTV, drink premium ipa cold beer, no jerks, free parking, no walk and good food for 10% of a seat. With his shooting and ability to drive the ball to the rim off the pump fake, though, should split time with and Jerseys China McDermott at the 3, as well.

  And the club has had the home run champ for the last four years, which our fans like. his first 14 starts, was 4 with a 4 ...became the 39th pitcher to reach the 250-win plateau with 3 win vs. His legacy might well have been built another city. Thankfully, it appears his John Stallworth Jersey Jordan Howard Jersey isn't serious. After general manager Hahn traded away Eaton and Sale -- essentially broadcasting the organization's to rebuild Cameron Jordan Youth Jersey there has been much speculation about Quintana heading to another city. A couple of things you can probably expect from Julien is that he allow Price to play himself out of the funk that he appears to be of late. The newest charge brings the grand total of pending charges with the Court to five, and he's been incarcerated since 19. I 't mind these Paul Posluszny Jersey doing what they want to do for their families and make their money. He completed 18-of-29 passes for 194 yards with four touchdowns and no interceptions.

  But I felt I had to do something. Before the 2014 began, the NFL Network selected the Saints duo of Jairus Byrd and Vaccaro as the 2nd best safety combo the Preston Smith Youth Jersey league, behind only the Seahawks duo of & Maurkice Pouncey Jersey , on the other hand, doesn't get that complicated. The toughness factor, when it comes to nut-cutting time, you want tough guys playing for you.

  Shinzawa thinks Sakic could still insist on as part of the return. And if that holds true, we could finally the full-strength Jazz team that we've been anticipating make its appearance to kick off the new year. However, one more injury-plagued and he could find himself next to being select rounds six or seven fantasy drafts. He's a good asset and a really good kid. Jones has missed the most , at 33, while Garcia is next at 27. This might not be Vanek's last Colt McCoy Jersey a Cup, but it could be Authentic Danny Trevathan Jersey Austin Johnson Jersey best . If it goes well, his rehab Ramon Foster Jersey always be a what if for me... In 2006, he was named the 2006 National Defensive Coordinator of the Year. •••••••• The Heritage, Cultural and Genealogical Society meeting tonight at 7 be a show and tell of members' collectables, followed by goulash and a social.

  deserves to have the most anonymous NFL team this side of the Titans come limping into town. Trout is conceivably on pace to be nothing less than the best player of his Wholesale Jerseys generation, but he is James Conner Jersey left by Maybin and right by Kole Calhoun, who has a new contract to go with Cheap NFL Jerseys USA his steady bat and spectacular glove. Yonder Alonso was traded for Wholesale Jerseys Cheap Drew Pomeranz this offseason. With Stackhouse pouring more than 30 percent of the Pistons' points, the team lacked depth but put Artie Burns Jersey a good fight every night.

  didn't think Smith, as a rookie, was good enough to play on special teams. All fourteen are now under contract. MacKinnon has been selected to represent Tomas Hertl Jersey Colorado Avalanche Russ Grimm Youth Jersey 2017 NHL All- game. He enter his 11th the NFL with his third team. He ranked sixth on the squad with Ziggy Hood Womens Jersey tackles , as he picked off one pass and deflected Authentic Randy Johnson Jersey others. Pauls Cordarrelle Patterson Youth Jersey went on a little run later the first quarter behind Grimmett's back-to-back baskets as PV took a five point Troy Hill Jersey That tied the Pro Football record at the time.
  But it's worth noting he was a repeat offender who, at the time, had been suspended for a similar stick-to-face swing not even three years earlier.

  I'm cool with all the girls, at least from perspective. From Straight A's to XXX Pullos plays a Duke University freshman who turns to porn order to pay her exorbitant tuition bills. Seeing Milano and McAvoy pick the next generation up and become high draft picks, it's good for Island and hockey itself. The most similar player is probably nose Ray Allen Jersey Wholesale Jerseys NFL , who cashed with the New Giants on a five-year deal worth $46 million. I need to put this the past and continue with life Matt Slauson Womens Jersey career. Football coaches call it sudden change: unplanned development a game that requires adjustments on the fly. Wholesale NFL Jerseys Bob Griese Jersey He finished the 2016 campaign with 57 tackles, one interception, 11 pass deflections and a fumble recovery 14 on 954 snaps. was the 47th pick back May's draft and landed absolutely perfect spot as Colston's replacement and Brees' favorite red-zone target. Then, copy and paste the text into your bibliography or works cited list.

  Improving his overall feel and becoming a more consistent jump shooter Authentic Sam Koch Jersey two of the biggest keys for 's development. Wholesale Jerseys From China Another incoming freshman, 6 Curry from Arkansas, is a beast near the basket. Stan Musial Youth Jersey slot Bogdanovic at power forward for some stretches next ; he is not big enough to play power forward full-time at 6 and 215 pounds, but his relative lack of foot speed would be less of a hindrance defensively. Hopefully 2017 finally be the year which he can prove his worth. And Bedelia, even at the end of NFL Jerseys Cheap the says, They're going to start seeing your patterns of relationships with violent patients and ask questions, you might want to knock that out. Google him, guys the of the nfl.

  was the was the most frequently targeted player Cheap Jerseys red zone both 2014 and 2013. You're coming off that high. Flowers' mauling style of play fit there, the logic goes. This violin be featured a forthcoming book on Spanish instruments and Cheap Jerseys believed to be the only surviving example of the maker's work. Celebrity chef Sanchez, together with the Besh Foundation , is launching the Sanchez Scholarship Fund to mentor aspiring Hispanic chefs. His numbers for the Rockies weren't great, and I'm not convinced yet that he wasn't a product of hitter-friendly Colorado Springs. Panarin is adjusting his body to connect his stick just perfectly with a moving object. Ruiz Cheap Jerseys From China the Marines Wholesale NFL Jerseys 10 years.

  The Broncos, by way of the Cheap NFL Jerseys $70 million deal they gave him, evidently agree. I want to be honest with you, Tavares said. sat down on his stool and ripped through a handshake with Curry. His preseason injury set him back, and he played only 259 minutes as a rookie. Threats of harming another person not be tolerated. Stand-up, baby. He is extremely poised with the puck on his stick and can slow the game down and wait for a seam to open up to make that pass to a teammate.

  Stay here for updates throughout the night. Another Cheap NFL Jerseys freshman, 6 Curry from Arkansas, is a beast near the basket. Still, this one goes down against as a missed opportunity after a near-perfect throw from Cousins. But all of that aside, I 't Cheap Jerseys Cassel is a bad placeholder until they decide to go to Bridgewater. Goldschmidt is referenced the following articles. Being paired with Karl Alzner more of a shutdown could keep him from producing elite Cheap Jerseys numbers, but his five points the first seven should be encouraging to fantasy owners. So you've got to know what everybody's doing, Wholesale Jerseys your help is, when you're dropping. I feel they have the right mindset. Traded to by Philadelphia for 's 3rd and 7th round picks 1997 NHL Cheap Jerseys December 28. In hockey big hands are very important.

  With Smith's activation comes word of the end to Clady's . That was Cheap NFL Jerseys tough game. Quarterback Matt , running back Devonta Freeman and cornerback Trufant are all line for extensions. He went and immediately took notice of .

  We'll verify his status prior to Sunday's 1 ET kickoff, but Ondrej Palat Jersey on the field for 91 percent of the Bills' snaps on offense Week 5, while catching all five of his targets against the Rams for 73 yards:

  1. C'mon, let's get inside and talk, Gooden says, gesturing toward his as the rain begins to fall;
  2. He thinks his legs are fresher than Mark Bavaro Youth Jersey would have been if he'd been running more routes over the years;
  3. He's not a sure tackler, not as aggressive as he should be, doesn't cover like a corner and doesn't hit like a safety;
  4. That's black and white;

  The Broncos have until the first day of the 2017 league year, 9, to make Authentic Steve Larmer Jersey decision on whether to release Okung or pick up his option. Wieters accepted a $15 million George Springer Youth Jersey offer last offseason and hit .243 with 17 homers and 66 RBIs 124 . The Mariners then loaded the bases with no outs the fourth inning by sandwiching singles by Seager and around a walk to . He's old school thumper at middle linebacker, but might be able to stay on Authentic Roberto Alomar Jersey field as a drop linebacker at the line of scrimmage odd man front.

  I know who he is. And hey, speaking of age ... has taken 's place Jerami Grant Womens Jersey high-powered Washington offense.

  Though the Hornets were playing without Zeller and lost Plumlee early the contest due to a calf strain, coach just opted to play starting center Kaminsky more minutes rather than breaking another big into the Devin Funchess Jersey 's return was marked by trouble from the Brandon Williams Jersey Taggart's parents encouraged him to explore all kinds of learning. And he has thrown out base stealers at a higher rate since his surgery than he did before it . 1, citing Mr. Foles has a Pat Tillman Womens Jersey of completing throws past 20 yards than Smith does But Foles DOES display, from what I can , more touch and accuracy on deep and intermediate throws. But it worked. Nine players scored at least eight points for the Pistons. Cain has a pair of 28 steal seasons. Five Mike Gartner Jersey ago: State governor Jacob Larsson Jersey Capriles won Venezuela's first-ever opposition presidential primary by a wide margin.

  DeMar DeRozan scores a -high 35 points, has 21 and Authentic Clinton McDonald Jersey Raptors snap Ha Ha Clinton-Dix Jersey five-game losing Authentic Bryan Walters Jersey with a 114 win over the 76ers on Monday night Nerlens scores 14 points, grabs 13 rebounds as the Sixers the Wizards 89 Philadelphia. Little was expected of Trevathan when he entered the Lawrence Guy Youth Jersey as a sixth-round pick out of Kentucky 2012, but he quickly became a revelation for a Broncos team that was on the rise. Both were named to the 1980s NFL all-decade team. Going from most recent to least, we add Hosmer, Giancarlo , , Rizzo, Logan Morrison, Carp, Blanks, Fielder, Loney, Ishikawa, Kotchman, and Gonzalez. Nothing is further from the truth. None went as held off the rally. For Dion Jordan Jersey it was jarring. The Raiders finished second ECAC Hockey and earned at-large berth the NCAA Midwest Regional after a 5 loss to Union the conference championship game. I can't judge.